Program CZ

Podstawowy program certyfikacji zgodności wyrobów motoryzacyjnych (CZ)
wybrane informacje

Pracownia Certyfikacji Wyrobów ITS (PCW) prowadzi certyfikację wyrobów motoryzacyjnych oraz przyrządów i urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontroli pojazdów na podstawie Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1226) oraz posiadanej akredytacji nr AC 015 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikacja w oparciu o program CZ prowadzona jest według systemu certyfikacji N wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014. Istotnymi elementami programu certyfikacji są: 

  • badania pełne wyrobu;
  • ocena systemu jakości klienta;
  • nadzór w okresie ważności certyfikatu, obejmujący okresowe inspekcje warunków techniczno-organoizacyjnych klienta oraz badania wyrobów pobranych u klienta i z rynku o ile istnieje konieczność ich wykonania.

Klient składa w PCW wypełniony wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wraz z załącznikami oraz wpłaca zaliczkę na poczet opłaty za certyfikację. PCW dokonuje przeglądu dokumentacji w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji klient jest powiadamiany pisemnie o konieczności uzupełnienia wniosku. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia wniosku.
Po akceptacji przez klienta warunków przeprowadzenia procesu certyfikacji, PCW podejmuje decyzję o przeprowadzeniu u klienta, przez Jednostkę Inspekcyjną ITS, inspekcji warunków techniczno-organizacyjnych do prowadzenia stabilnej produkcji lub dystrybucji wyrobów.

Dla wyrobów zgłoszonych do certyfikacji przez dystrybutorów, inspektor przeprowadzający kontrolę warunków techniczno-organizacyjnych dystrybucji może wnioskować o przeprowadzenie inspekcji również w miejscu produkcji wyrobu. Decyzja w tym zakresie podejmowana jest po uzyskaniu wyjaśnień dystrybutora i zasięgnięciu opinii Komitetu Technicznego 

Na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych, sprawozdania z inspekcji, oceny rzeczoznawcy oraz innych dokumentów, Komitet Techniczny po rozpatrzeniu sprawy rekomenduje kierownikowi jednostki certyfikującej udzielenie lub odmowę udzielenia certyfikacji.

Przyznany certyfikat jest przekazywany klientowi po podpisaniu umowy dotyczącej nadzoru nad udzieloną certyfikacją i po uregulowaniu należności za przeprowadzony proces certyfikacji.

Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić, jeżeli klient nie nadsyła, w określonym przez PCW terminie, uzupełniających dokumentów lub informacji, nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec jednostki albo wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji.

Nadzór w okresie ważności certyfikacji polega na okresowym sprawdzaniu czy własności wyrobu i system zarządzania klienta nie uległy zmianie oraz czy klient prawidłowo stosuje znaki i właściwie korzysta z udzielonej certyfikacji.

Certyfikacja może być zawieszona przez jednostkę certyfikującą w przypadkach określonych w umowie zawartej z klientem w tym w szczególności w przypadku negatywnych wyników badań kontrolnych, negatywnego wyniku inspekcji lub rozwiązania umowy nadzoru. Zawieszając certyfikację, jednostka określa termin i warunki, po których spełnieniu certyfikacja zostanie przywrócona.

Certyfikacja może być cofnięta w przypadkach określonych w umowie zawartej z klientem w tym w szczególności w przypadku:

  1. niespełnienia przez klienta warunków przy zawieszeniu certyfikacji,
  2. rezygnacji przez klienta z certyfikacji,
  3. gdy wyrób nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem.

Klient może wnioskować o:

  •   - rozszerzenie zakresu certyfikacji o odmiany lub wersje certyfikowanego wyrobu,
  •   - ograniczenie zakresu certyfikacji,
  •   - przeniesienie praw do certyfikatu gdy zmienił się status prawny klienta.

Warunki, jakie musi spełnić klient przy rozszerzeniu lub przeniesieniu praw do certyfikatu, określa PCW.

Okres ważności certyfikatu o ile dokumenty normatywne nie stanowią inaczej wynosi 3 lata dla wyrobów klasy I certyfikowanych po raz pierwszy i 5 lat dla pozostałych wyrobów.

Wznowienie certyfikacji polega na złożeniu, po wykonaniu badań wyrobu (zgodnie z umową nadzoru), wniosku o przeprowadzenie certyfikacji wraz z kompletem załączników, przed upływem ważności certyfikacji.

W przypadku powstania sporu, Klientowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji PCW do Dyrektora ITS, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli nie dojdzie do polubownego załatwienia sprawy lub gdy Klient nie zgadza się z decyzją Dyrektora ITS, rozstrzygnięcie sporu poddaje się właściwemu sądowi w Warszawie.

PCW ITS zapewnia, że wszelkie informacje uzyskane w procesie certyfikacji oraz w procesie nadzoru są traktowane jako zastrzeżone i poufne z wyjątkiem informacji publicznie udostępnionej przez klienta lub PCW. 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close