Jak uzyskać certyfikat?


Wzór certyfikatu
1.      Wymagania dla osób ubiegających się po raz pierwszy o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. 


Aby przystąpić do egzaminu  w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

Dokumenty należy wysłać pocztą na adres Instytutu.

2.      Informacja dla osób ubiegających się o zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 38a ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na podstawie zwolnienia  z egzaminu należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=>pobierz formularz); (=> pobierz druk)
 • kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł)
 • wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów (=> pobierz)

oraz:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych przez Kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przez Kandydata
 • lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z artykułem 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).
Dokumenty należy wysłać pocztą na adres Instytutu.
3.    Wymagania dla osób ubiegające się o zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów na podstawie art. 38a ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

Aby przystąpić do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz uzyskać zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów egzaminu należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=>pobierz formularz); (=> pobierz druk)
 • kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł) oraz za egzamin (kwotę 500 zł należy pomniejszyć o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony)
 • wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów (=> pobierz)

oraz:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych przez Kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przez Kandydata
 • lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z artykułem 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23,  868, 996, 1579, 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).
Dokumenty należy wysłać pocztą na adres Instytutu.
UWAGA:  Osoby nie są zwolnione z pisemnego rozwiązywania zadania egzaminacyjnego.

4.    Wymagania dla  osób będących obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze   Gospodarczym (EOG) przystępującej do egzaminu. 

Aby przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (=>pobierz formularz); (=> pobierz druk)
 • wypełnione oświadczenie o zwykłym miejscu zamieszkania, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. (=> pobierz)
 • kopię karty pobytu
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat  (800 zł)
Dokumenty należy wysłać pocztą na adres Instytutu.

5.      Wymagania dla osób, których egzamin zakończył się wynikiem negatywnym

Aby przystąpić do ponownego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu:

 • podanie o egzamin poprawkowy (=> pobierz)
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin (500 zł)

Dokumenty można wysłać na adres mailowy transport@its.waw.pl lub pocztą na adres Instytutu.

6.    Wymagania w przypadku kradzieży lub zagubienia certyfikatu kompetencji zawodowych (=> pobierz)

W każdym przypadku nr konta i adres jak poniżej:

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

 

 

Uwaga:
ITS nie prowadzi szkoleń przygotowujących do egzaminów 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close