Program szkoleniowy dla pracowników transportu zbiorowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 lipca br. zawarł z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej umowę o dofinansowanie projektu, który zakłada m.in. przeszkolenie 5 tys. pracowników sektora transportu zbiorowego zatrudnionych u ok. 50 przewoźników transportu zbiorowego na terenie całego kraju w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Szkolenia obejmą obsługę klientów o szczególnych potrzebach: osoby starsze, osoby poruszające się na wózkach, osoby z dysfunkcjami słuchu, mowy i wzroku (w tym korzystające z pomocy psów przewodników), a także z niepełnosprawnością intelektualną czy ze schorzeniami psychicznymi.

- Podpisanie umowy jest elementem rządowego Programu „Dostępność+”, który mocno wpisuje się w „Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych”. Podróżowanie, to jedna z cech niezależnego życia, a łatwy dostęp do środków transportu jest bardzo ważny dla osób niepełnosprawnych. Istotne są kwestie architektoniczne, czy techniczne, ale wiedza pracowników transportu na temat potrzeb ludzi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ma fundamentalne znaczenie. Przeszkolenie personelu, który ma wspierać osoby z niepełnosprawnościami podczas podróży, to element budowania społeczeństwa przyjaznego i otwartego na wszystkich obywateli bez względu na ich potrzeby. Jestem przekonany, że szkolenia przeprowadzane w ramach podpisanej umowy pomogą w budowaniu zachowań, jakich oczekują osoby niepełnosprawne podczas transportu środkami publicznymi – mówił w trakcie briefingu pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

Zaplanowane w projekcie szkolenia obejmą pracowników obsługujących bezpośrednio lub zdalnie pasażerów, w tym: kasjerów biletowych, pracowników obsługi dworców, personel pokładowy, kontrolerów biletów oraz kadrę kierowniczą i pracowników komórek rozwoju zasobów ludzkich przewoźników transportu zbiorowego.

Projekt zakłada m.in. przeszkolenie 5 tys. pracowników zatrudnionych u ok. 50 przewoźników transportu zbiorowego, w tym kolejowego, miejskiego i międzymiastowego. PFRON jako instytucja, której misją jest łamanie barier, będzie realizował te działania wspólnie z takimi partnerami, jak Urząd Transportu Kolejowego oraz Instytut Transportu Samochodowego – zapowiada prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

W ramach projektu powstaną również produkty zapewniające wyższy poziom trwałości i efekt rozpowszechnienia wypracowanych standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych. Są to m.in. wzorcowe schematy procedur stanowiskowych, programy szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz poradnik. Wszystkie te produkty mają być ogólnodostępne, dzięki czemu będą wykorzystywane przez przewoźników transportu zbiorowego każdego typu w całej Polsce. Opracowane materiały bezpośrednio wskażą właściwe ścieżki postępowania odpowiadające na wskazane przez środowisko osób niepełnosprawnych bariery i niedogodności doświadczane podczas kontaktu z pracownikami kas biletowych, dworców, drużyn konduktorskich i kierowców. Dzięki upowszechnieniu wypracowanych standardów likwidowane będą dotychczasowe bariery, które utrudniają codzienne życie osób niepełnosprawnych.

- PFRON szczególnie dba o rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych i zwiększenie dostępności zarówno do przestrzeni publicznej, ale też do rynku pracy – zaznacza Marlena Maląg, Prezes Zarządu PFRON.

Problemy ze sprawnym przemieszczaniem się i podróżowaniem są - dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i z innymi dysfunkcjami - jednym z istotnych czynników ograniczających ich aktywność, w tym także możliwości podjęcia pracy. Profesjonalizacja świadczenia usług transportowych jest istotnym wyzwaniem, którego realizacja przyczyni się do budowy otoczenia bardziej przyjaznego i dostępnego. Umożliwienie samodzielnego i swobodnego korzystania z transportu publicznego osobom o szczególnych potrzebach oraz osobom niepełnosprawnym, to odpowiedź na realne potrzeby.

- Systemowe działanie w obsłudze osób ze specjalnymi potrzebami w mobilności to jeden z priorytetów ITS, wpisujący się w zadania Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych - pierwszego w Polsce ośrodka informacyjno-szkoleniowo-badawczego, który świadczy kompleksowe usługi na potrzeby kierowców, kandydatów na kierowców i pasażerów z niepełnosprawnościami - wyjaśnia prof. Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku zwiększania dostępności usług publicznych. Projekt ten jest bezpośrednią odpowiedzią na cel główny Programu Dostępność Plus, w ramach którego zaplanowano przygotowanie personelu i obsługi do skutecznego zastosowania standardów dostępności w transporcie.

Projekt pt. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” jest realizowany dzięki środkom w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi ponad 9 mln zł.

Opis projektu

Projekt pt. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu będzie polegać na diagnozie obecnego stanu obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami i analizy potrzeb szkoleniowych m.in. kierowców, motorniczych, drużyn konduktorskich, pracowników kas i dworców, obsługi peronów odnośnie do obsługi m.in. osób starszych, osób z dziećmi, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych ruchowo, głuchych, niewidomych i niepełnosprawnych intelektualnie. Zidentyfikowane i opisane zostaną także krajowe i zagraniczne dobre praktyki w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami w transporcie zbiorowym. Zgromadzone informacje zostaną zawarte w raporcie diagnostycznym, który stanowił będzie punkt wyjścia do opracowania standardów i procedur stanowiskowych oraz programu i materiałów szkoleniowych. Następnie w całej Polsce zorganizowane zostaną szkolenia dla 5 000 pracowników około 50 przewoźników transportu zbiorowego, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zastosowania opracowanych standardów i procedur stanowiskowych. Doświadczenia i wnioski płynące ze szkoleń stanowić będą podstawę do opracowania ostatecznych wersji standardów i procedur stanowiskowych w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przygotowany zostanie również poradnik dotyczący dostosowania usług do potrzeb klientów o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Na zakończenie projektu zorganizowanych zostanie 10 seminariów, podczas których zaprezentowane zostaną przygotowane standardy, procedury stanowiskowe, materiały szkoleniowe i poradnik, dostępne także w formie elektronicznej.

Okres realizacji projektu

01.07.2019 – 31.03.2023

Wartość projektu

Na realizacje całego projektu przeznaczono kwotę 9 398 533,11 zł, z czego 7 921 083,70 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet ITS wynosi 309 796,30 zł.

Cel projektu

Projekt służy wprowadzeniu w transporcie publicznym przyjaznych i dopasowanych do potrzeb zasad obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Jego celem głównym jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez:

• opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego,

• działania szkoleniowe,

• opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach

Planowane rezultaty projektu

W ramach projektu zaplanowano realizacje następujących wskaźników:

• 4 750 pracowników transportu zbiorowego nabędzie kompetencje w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;

• 30 przedsiębiorstw transportu zbiorowego wdroży standardy w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami (koleje, transport miejski);

• opracowanie raportu diagnostycznego będącego podstawą przygotowania standardów obsługi, procedur i materiałów szkoleniowych;

• opracowanie zestawu standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami korzystających z transportu zbiorowego (z wzorami procedur);

• opracowanie programu szkolenia dla pracowników przewoźników transportu zbiorowego;

• opracowanie instrukcji dla trenerów, którzy będą wykorzystywać opracowany w projekcie program szkoleniowy;

• opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;

• 5 000 pracowników sektora transportu zbiorowego zostanie objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Źródło: PFRON

Galeria

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close