Do autorów

Procedura recenzowania artykułów naukowych

w kwartalniku „Transport Samochodowy"

W kwartalniku Transport Samochodowy są zamieszczane artykuły oryginalne, które nie były wcześniej publikowane i nie zostały złożone w innych redakcjach.

1.     Nadesłane artykuły są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję. W przypadku, gdy artykuł nie zostaje zakwalifikowany do publikacji, zwracany jest do Autorów wraz z uzasadnieniem przyczyny odrzucenia.

2.     W przypadku, gdy artykuł zostaje zakwalifikowany do publikacji, wysyłany jest do recenzji, zgodnie z kryteriami zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 04.09.2012. punkt 4 podpunkt 5) b).

3.     Recenzja odbywa się w systemie „double-blind review process". Autorzy i Recenzenci pozostają wzajemnie anonimowi - artykuły do recenzji są przekazywane bez nazwisk i afiliacji Autorów; nazwiska Recenzentów nie są znane Autorom

4.     Recenzja musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5.     Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu.

6.     Redakcja raz w roku zamieszcza w czasopiśmie listę Recenzentów.

7.    Czasopismo stosuje  zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics).

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW

Szanowni Państwo!

W kwartalniku „Transport Samochodowy" drukowane są prace oryginalne, nie publikowane w innych wydawnictwach. Autorzy są proszeni o nadsyłanie na adres Redakcji artykułów w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej: tekst w edytorze WORD, elementy graficzne (ilustracje, tabele, zdjęcia, wykresy) umieszczone w dokumencie WORD w odpowiednim miejscu tekstu.

  • Artykuł powinien być napisany w języku polskim lub angielskim, z tytułem, streszczeniem oraz podpisami pod ilustracjami w języku polskim i angielskim.
  • Artykuł powinien być poprzedzony tytułem, po którym należy podać imię i nazwisko autora(ów), nazwę instytucji, wktórej pracuje autor i jej dokładny adres oraz adres do korespondencji elektronicznej, a następnie streszczenie (nie więcej niż 150 słów).
  • Na końcu artykułu należy podać wykaz literatury w kolejności alfabetycznej, a odwołania do poszczególnych pozycji umieszczać w tekście stosując odpowiedni numer wykazu literatury zapisany w nawiasach kwadratowych.
  • Preferowana długość artykułu - nie więcej niż 20 str. maszynopisu i 10 rysunków.
  • Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w artykułach zmian redakcyjnych bez naruszania zasadniczych myśli autora.
  • Uprzejmie prosimy o podawanie przez autorów adresu i telefonu kontaktowego oraz dołączenie oświadczenia, że dany artykuł nie był i nie będzie publikowany w całości lub częściowo do chwili ukazania się w kwartalniku „Transport Samochodowy" (załącznik nr 1)
  • W przypadku, gdy artykuł zostaje przez Komitet Redakcyjny przyjęty do dalszej procedury, wysyłany jest do recenzji, zgodnie z "Procedurą recenzowania artykułów naukowych w kwartalniku Transport Samochodowy"
  • Dodruk publikacji nie wymaga uzgodnień z autorem/ami oraz recenzentem/ami.
  • Ewentualne dalsze publikacje artykułu pomieszczonego w kwartalniku dopuszcza się pod warunkiem uzyskania zgody Redakcji, każdorazowo z powołaniem się na źródło, tj. kwartalnik „Transport Samochodowy".

 

 

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE AUTORA(ÓW)

Imię i nazwisko(a) autora(ów) ......................................................................................................

Tytuł artykułu: ...........................................................................................................................

 

Autor(rzy) oświadcza(ją), że jego(ich) utwór jest oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Wydawcy, nie narusza żadnych praw osób trzecich i że jego(ich) prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone. Nadto Autor(rzy) oświadcza(ją), że zapoznał(li) się z "Procedurą recenzowania artykułów naukowych w kwartalniku Transport Samochodowy" oraz z „Informacją dla autorów".

 

 

                                                                                                                                             ......................................

                                                                                                                                                             Podpis (y)

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close