Centrum Telematyki Transportu

Kierownik: dr inż. Tomasz Kamiński

Centrum Telematyki Transportu
Instytut Transportu Samochodowego

 ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. (22) 43-85-381 

Centrum Telematyki Transportu (CTT) prowadzi prace naukowo-badawcze, popularyzatorskie i eksperckie w zakresie:

 • nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych, informatycznych i elektronicznych wykorzystywanych w systemach transportu drogowego (Inteligentnych Systemów Transportowych),
 • technologii konstrukcji badawczych i szkoleniowych symulatorów jazdy,
 • standaryzacji i normalizacji w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych,
 • systemów teleinformatycznych dla potrzeb pojazdów elektrycznych (np. pseudointeligentce zarządzanie energią), 
 • projektowania i wdrażania systemów informatycznych stosowanych w transporcie,
 • badań kierowców z wykorzystaniem symulatorów jazdy i okulografów,
 • oceny zachowań użytkowników dróg,
 • eksperckiej oceny Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów,
 • opracowywania metodyk psychologicznych badań kierowców, standardów badań i zasad orzecznictwa,
 • opracowywania procedur, zasad weryfikacji i modernizacji aparatury badawczej,
 • przygotowywania materiałów metodycznych stanowiących podstawę szkoleń psychologów transportu,
 • tworzenia programów edukacyjnych i reedukacyjnych dla kierowców i kandydatów na kierowców oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.

Ponadto działalność zakładu dotyczy:

 • organizacji seminariów, szkoleń i konferencji naukowych,
 • czynnego udziału w inicjatywach służących edukacji i zmianie niebezpiecznych postaw kierowców oraz innych uczestników ruchu - włączanie się w kampanie społeczne,
 • przeprowadzania psychologicznych badań kierowców i kandydatów na kierowców,
 • pomocy ofiarom wypadków drogowych (uczestnikom, sprawcom, rodzinom ofiar),
 • pomocy merytorycznej istniejącym i nowo powstającym pracowniom psychologicznym badań kierowców.

Powyższy zakres tematyczny działalności Zakładu jest realizowany przez dwie Pracownie:

Pracownię Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy zajmującą się tematyką:

Psychologii Transportu, w której prowadzone są psychologiczne badania:

 • kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazy (A, B, C, D, E),
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne,
 • kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów,
 • instruktorów i egzaminatorów,
 • sprawców wypadków drogowych, w następstwie których inne osoby poniosły śmierć bądź doznały obrażeń,
 • kierujących, którzy przekroczyli 24 punkty otrzymane za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
 • kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • kierowców pojazdów służbowych,
 • kierowców samochodów rajdowych,
 • osób kierowanych przez lekarza uprawnionego do badania kierowców i lekarza medycyny pracy.

Inteligentnych Systemów Transportowych, obejmującą:

 • systemy telematyczne związane z zarządzaniem ruchem oraz monitorowaniem i identyfikacją pojazdów,
 • systemy ITS związane z bezpieczeństwem i usprawnieniem ruchu drogowego,
 • kompleksowe systemy integrujące różne usługi ITS na poziomie krajowym i jednostek samorządów terytorialnego.

Wykorzystaniem Symulatorów Jazdy, obejmującą:

 • badania ergonomii i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej za pomocą symulatorów jazdy i technik biometrycznych (okulografia),
 • zastosowanie symulatorów jazdy w badaniach nad systemami szkoleń i predyspozycją osób do kierowania pojazdami (temat realizowany wraz z Zakładem Psychologii Transportu i Fizjologii),
 • rozwój oprogramowania symulatorów jazdy w zakresie realistycznej symulacji kierowania pojazdami.

 • Szczegóły oferowanych usług można znaleźć klikając na wybrany link:
Pracownię Wdrażania i Eksploatacji Systemów Informatycznych zajmującą się systemami informatycznymi i eksperckimi bazami danych, w tym:
 • projektowaniem, wdrażaniem i aktualizacją systemów informatycznych do obsługi przedsiębiorstw i organów administracji państwowej i samorządowej,
 • projektowanie i zarządzanie bazami danych w zakresie realizacji procesów certyfikacyjnych i egzaminacyjnych w obszarze transportu drogowego,
 • realizacja procesu certyfikacji przewoźników drogowych – egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych (CPC).

Wybrane projekty Centrum Telematyki Transportu: