Rada Naukowa - zadania

 

I. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu Transportu Samochodowego w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
II. Do zadań rady naukowej należy:

1. uchwalanie statutu Instytutu Transportu Samochodowego;

2. przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora ITS;

3. występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie dyrektora ITS;

4. opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym ITS;

5. opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;

6. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej ITS;

7. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;

8. opiniowanie regulaminu organizacyjnego ITS;

9. opiniowanie rocznego planu finansowego ITS;

10. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych ITS;

11. opiniowanie podziału zysku ITS;

12. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;

13. opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;

14. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;

15. wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;

16. opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich.

17. opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
III. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. II pkt 12 i 13, mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
IV. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. II pkt 14, mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
V. Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu Transportu Samochodowego.
VI. Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. II pkt 4, 5, 7, 9-13, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.