Protokół z wyborów do Rady Naukowej

Warszawa, dnia 29 listopada 2016 roku

 

Protokół

z przeprowadzonych wyborów do Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego

 

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 11/2016 Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego z dnia 2 listopada 2016 roku, w składzie:

  1) Przemysław Waśkiewicz – Przewodniczący Komisji,

  2) Anna Skarbek – Żabkin – Członek Komisji,

  3) Piotr Garbarczyk – Członek Komisji,

(dalej: „Komisja Wyborcza”) działając zgodnie z Regulaminem Wyborów do Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego (dalej: „Regulamin”), stwierdza co następuje:

  1. W dniach od 8 do 22 listopada 2016 roku Komisja Wyborcza przeprowadziła postępowanie mające na celu wyłonienie kandydatów w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego (dalej: „Rada Naukowa ITS”) ogłoszonych w dniu 2 listopada 2016 roku.

Do Rady Naukowej ITS zgłoszono:

1)    czterech (4) kandydatów w grupie pracowników naukowych i badawczo-technicznych posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;

2)    dziewięciu (9) kandydatów w grupie pracowników naukowych i badawczo-technicznych posiadających stopień naukowy doktora;

3)    czternastu (14) kandydatów w grupie pracowników naukowych i badawczo-technicznych nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora.

  2. W dniu 29 listopada 2016 roku Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory do Rady Naukowej ITS.

Komisja Wyborcza przygotowała 166 kart do głosowania.

Głosowanie:

1)    rozpoczęto o godzinie 9.00;

2)    zakończono o godzinie 14.00.

Uprawnionych do głosowania było 166 osób (§5 ust. 1 Regulaminu).

W głosowaniu wzięło udział 145 uprawnionych do głosowania.

W głosowaniu oddano:

1)    141 głosów ważnych;

2)    4 głosy nieważne.

  3. Komisja Wyborcza, spełniająca zarazem funkcję komisji skrutacyjnej (§14 Regulaminu), policzyła oddane głosy ważne. Rozkład głosów ważnych był następujący:

Kandydaci w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (3 miejsca mandatowe):

 

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Liczba uzyskanych głosów

1.

prof. nzw. dr hab. inż. Gis Wojciech

80

2.

prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew

84

3.

dr hab. inż. Moćko Wojciech

57

4.

prof. dr hab. inż. Niewczas Andrzej

82

Kandydaci w grupie pracowników posiadających stopień naukowy doktora (5 miejsc mandatowych):

 

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Liczba uzyskanych głosów

1.

dr inż. Jarosiński Wojciech

83

2.

dr inż. Kalisz Małgorzata

46

3.

dr inż. Kamiński Tomasz

51

4.

dr inż. Kaźmierczak Piotr

81

5.

dr inż. Rudnik Dariusz

63

6.

dr inż. Szymczak Tadeusz

35

7.

dr inż. Waśkiewicz Jerzy

55

8.

dr Zakrzewski Bartosz

19

9.

dr inż. Żółtowski Andrzej

48

Kandydaci w grupie pracowników nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora (6 miejsc mandatowych):

 

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Liczba uzyskanych głosów

1.

mgr inż. Cholewiński Sławomir

66

2.

mgr inż. Dąbrowska-Loranc Maria

52

3.

mgr inż. Dziedziak Paweł

62

4.

mgr Dzieniowska Anna

30

5.

mgr Grobelny Marcin

28

6.

mgr inż. Karpiński Robert

65

7.

mgr Krysiuk Cezary

39

8.

mgr Menes Maciej

21

9.

mgr Pawlak Piotr

17

10.

mgr Rostek Ewa

30

11.

mgr Walendzik Małgorzata

34

12.

mgr inż. Wierzejski Andrzej

53

13.

mgr inż. Wiśniewski Dariusz

57

14.

mgr Woźniak Grzegorz

36

  4. Zgodnie z §19 ust. 1 Regulaminu, mandat członka Rady Naukowej ITS uzyskują ci kandydaci, którzy uzyskali w swojej grupie kolejno największą liczbę ważnych głosów. Komisja Wyborcza stwierdza co następuje:

1)    W grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego mandat członka Rady Naukowej uzyskali:

1.

prof. dr hab. inż. Kowalewski Zbigniew

2.

prof. dr hab. inż. Niewczas Andrzej

3.

prof. nzw. dr hab. inż. Gis Wojciech

 

2)    W grupie pracowników posiadających stopień naukowy doktora mandat członka Rady Naukowej uzyskali:

1.

dr inż. Jarosiński Wojciech

2.

dr inż. Kaźmierczak Piotr

3.

dr inż. Rudnik Dariusz

4.

dr inż. Waśkiewicz Jerzy

5.

dr inż. Kamiński Tomasz

3)    W grupie pracowników nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora mandat członka Rady Naukowej uzyskali:

1.

mgr inż. Cholewiński Sławomir

2.

mgr inż. Karpiński Robert

3.

mgr inż. Dziedziak Paweł

4.

mgr inż. Wiśniewski Dariusz

5.

mgr inż. Wierzejski Andrzej

6.

mgr inż. Dąbrowska-Loranc Maria

  5. Na prośbę Komisji Zakładowej nr 231 NSZZ Solidarność przy Instytucie Transportu Samochodowego (pismo Komisji Zakładowej z dnia 22.11.2016 roku oraz z dnia 28.11.2016 roku), zgodnie z wyrażoną przez Dyrektora ITS zgodą (pismo Dyrektora ITS z dnia 24.11.2016 roku), prace Komisji Wyborczej w dniach 28-29.11.2016 roku obserwował wyznaczony przedstawiciel Komisji Zakładowej, w osobie Pani Dominiki Mazurkiewicz. Przedstawiciel Komisji Zakładowej nie zgłosił zastrzeżeń do prac Komisji Wyborczej, ani zastrzeżeń dotyczących przejrzystości i transparentności przeprowadzonych wyborów.

  6. Załączniki do protokołu:

1)    Lista osób głosujących w wyborach do Rady Naukowej ITS.

2)    Karty do głosowania (wydane – 145 szt., pozostałe – 21 szt.).